Betingelser og vilkår

Vilkår for lagerleie

1. Det leide areal - lagerfunksjon

Utleier leier ut egne containere som utelukkende tjener som lagerlokaler for Leietakerne. Containerenes bruk skal således utelukkende benyttes til lagring av gjenstander og kan ikke benyttes som oppholdsrom.

2. Leieavtalens løpetid og oppsigelsestid

Avtalen løper fra avtalt starttidspunkt og tom utløpet sluttdato. Utleier eller Leietaker. Den gjensidige oppsigelsestid er således 3 måneder regnet fra og med den første i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Ved opphør av leieforholdet må Leietaker besørge rydding og vasking av lagerenheten og fjerne alle sine eiendeler, samt fjerne egen lås til lagerenheten. Leid areal anses ikke som fraflyttet inntil rydding og vasking og fjerning av egen lås er utført. Om rommet ikke ansees tilstrekkelig utflyttet, kan Utleier kreve Leietaker for det arbeid som medgår til å tømme arealet og sette det i stand. Manglende utflytting som medfører behov for innsats og klargjøring fra Utleiers side, gir rett til 14 dagers utvidet leie.

3. Betaling og sikkerhet

Leier av lagerenheten skal oppgi identifikasjon/firmaattest, fast adresse, kontaktperson som har prokura/signaturrett og fakturaadresse.

Leien er en fast pris for angitt lagerenhet og er ikke direkte knyttet opp mot en kvadratmeter eller kubikkpris. Uriktig angivelse av areal medfører således ikke rett til redusert leie. Om Leietaker unnlater å betale innen forfall, vil Leietakers adgang til lageret stenges av uten varsel inntil det skyldige beløp er betalt.

Lagerleien kan av Utleier reguleres med 1 – én – måneds skriftlig varsel.

4. Forsikring mv

Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre egne eiendeler. Utleier er ikke erstatningsansvarlig dersom eiendelene blir skadet som følge av brann, naturskade eller andre forhold, og som ikke er forårsaket av grovt uaktsomme eller forsettelige handlinger eller forhold fra Utleiers side. Utleier er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår som følge av Leietakers egen eller øvrige Leietakeres adferd, eller skade og/eller tap som skyldes lagring av gjenstander og varer i bygget og som ikke tilhører Utleier.

Om det er fare for skader eller lekkasjer, har Utleier rett til å ta seg inn på lagerrommet for utbedringer uten godkjenning. Det samme gjelder dersom Utleier har grunn til å tro at det er lagret gjenstander i lokalet som strider mot denne kontrakt.

5. Bruken av lageret

Leietaker er selv ansvarlig for forsvarlig lagring av egne eiendeler og det tilligger Leietaker en streng aktsomhetsplikt i forhold til å påse at egne lagrede gjenstanders egenskaper ikke kan eller er egnet til å påføre skade på bygget, dets innbo eller øvrige Leietakeres lagrede gjenstander.

Ingen har rett til å lagre gjenstander eller stoffer eller kombinasjoner av stoffer som sammen eller hver for seg er brannfarlige eller på annen måte utgjør en fare for bygget, mennesker i bygget og/eller øvrige gjenstander og innbo som befinner seg i bygget. All oppbevaring av levende dyr eller levende organismer er forbudt.

Kjøle- og fryseskap og andre gjenstander som inneholder væsker som kan forårsake skader, må ikke lagres før disse er tappet for væske og tørket og vasket innvendig. Leietaker er ansvarlig for enhver skade som lagrede gjenstander måtte forårsake på lokalet og/eller inventar og gjenstander som er lagret av andre kunder i samme bygg.

Dersom Leietaker påfører skade på porter, vegger, gulv eller bygget for øvrig, skal Leietaker gi melding om dette til Utleier uten unødig opphold. Utleier forbeholder seg retten til å reparere slike skader for Leietakers regning. Utleier kan også pålegge Leietakeren å sørge for fagkyndig reparasjon av skaden innen en rimelig frist.

Leietaker er selv ansvarlig for å fjerne eget avfall fra den eiendom som lageret befinner seg på.

Leietaker må ikke slippe uvedkommende inn i lagerenheten og er selv ansvarlig for alle som kommer inn ved bruk av Leietakers adgangskode. Ingen dører skal holdes åpne uten tilsyn.

6. Adgang

Leietaker har adgang til lageret i den angitte åpningstiden. Utleier kan endre åpningstider uten forvarsel.

Leietaker må selv sørge for å låse sin lagerenhet. Om Leietaker trenger Utleiers hjelp til å åpne lageret ved tapt nøkkel eller kode, må Leietaker fremvise legitimasjon, fylle ut et skjema for åpning av lås og vil bli belastet et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder også om Utleier må ta seg inn i Leietakers bod for å hindre skade på innhold i andre boder. Er det feil på dører eller automatikk som hindrer tilgang til lager, har Utleier intet erstatningsansvar. Utleier plikter i slike tilfeller å bestille utbedring av feil innenfor normal arbeidstid påfølgende virkedag etter at varsel om feilen er mottatt.

Utleier tar ikke ansvar for varer, personlig eiendom eller annet som lagres. Dette betyr også at Utleier ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av skader på gjenstander tilhørende Leietaker, tredjepart eller kunder av denne og har heller ikke ansvar for tap som måtte oppstå på Leietakers eiendeler ved vannlekkasje, brann, tyveri, fukt, støv, skadedyr m.m.

7 .Fremleie

Fremleie er ikke tillatt uten Utleiers skriftlige samtykke. Fremleie kan avvises uten begrunnelse.

8. Panterett

Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfall, har Utleier rett til å fjerne innholdet i lageret og leie lageret ut til annen Leietaker. For et slikt tilfelle har Utleier rett til å plassere lagret innhold på annet egnet sted for Leietakers regning og kan utøve tilbakeholdsrett i alle gjenstandene inntil fullt oppgjør er mottatt. For alle gjenstander som ikke kan registreres i et realregister, har Utleier håndpant i alle tilbakeholdte gjenst